linux下修改MySql默认字符集

mysql默认字符集能否进行修改呢?答案是肯定的,下面两种修改mysql默认字符集的方法,

希望对您学习mysql默认字符集方面能有所启发。

(1) 最简单的修改方法,就是修改mysql的my.ini文件中的字符集键值,

如 default-character-set = utf8
character_set_server = utf8

修改完后,重启mysql的服务,service mysql restart

使用 mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'character%';查看,发现数据库编码均已改成utf8

 1. +--------------------------+---------------------------------+
 2. | Variable_name | Value |
 3. +--------------------------+---------------------------------+
 4. | character_set_client | utf8 |
 5. | character_set_connection | utf8 |
 6. | character_set_database | utf8 |
 7. | character_set_filesystem | binary |
 8. | character_set_results | utf8 |
 9. | character_set_server | utf8 |
 10. | character_set_system | utf8 |
 11. | character_sets_dir | D:"mysql-5.0.37"share"charsets" |
 12. +--------------------------+---------------------------------+

(2) 还有一种修改mysql默认字符集的方法,就是使用mysql的命令

 1. mysql> SET character_set_client = utf8 ;
 2. mysql> SET character_set_connection = utf8 ;
 3. mysql> SET character_set_database = utf8 ;
 4. mysql> SET character_set_results = utf8 ;
 5. mysql> SET character_set_server = utf8 ;
 6. mysql> SET collation_connection = utf8 ;
 7. mysql> SET collation_database = utf8 ;
 8. mysql> SET collation_server = utf8 ;

一般就算设置了表的mysql默认字符集为utf8并且通过UTF-8编码发送查询,你会发现存入数据库的仍然是乱码。问题就出在这个connection连接层上。解决方法是在发送查询前执行一下下面这句:

 1. SET NAMES 'utf8';

它相当于下面的三句指令:

 1. SET character_set_client = utf8;
 2. SET character_set_results = utf8;
 3. SET character_set_connection = utf8;

mhf

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

暂无评论

微信扫一扫,分享到朋友圈

linux下修改MySql默认字符集